Fluvius System Operator Cvba, Werkende In Opdracht En Voor Rekening Van Fluvius Antwerpen, Fluvius L

SMART CITIES


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGING - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Infrax West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas die allen als aanbesteder beschouwd worden
Postadres: Brusselsesteenweg 199,BE-9090 MELLE
E-mail: smartcities@fluvius.be
Internetadres(sen): http://www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342126


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
SMART CITIES 
Referentienummer: Fluvius-FLU19I086-F04_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Dit document betreft een vrijblijvende marktstudie m.b.t. Smart City oplossingen voor Vlaamse steden en gemeenten, meer bepaald voor oplossingen in de volgende domeinen:
- Veiligheid en beveiliging
- Verkeers- en parkingmanagement
- luchtmetingen
- digitale signalisatie (borden) en notificatie
This document is a market study concerning Smart City solutions for the Flemisch cities and municipalities, and more specific in the following domains:
- Safety and security
- Traffic and parking management
- Air quality measurements
- Digital signage (signalisation)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Dit document betreft een vrijblijvende marktstudie m.b.t. Smart City oplossingen voor Vlaamse steden en gemeenten, meer bepaald voor oplossingen in de volgende domeinen:  - Veiligheid en beveiliging - Verkeers- en parkingmanagement - luchtmetingen - digitale signalisatie (borden) en notificatie Dit document heeft als doel inzicht te krijgen op de markt betreffende de bestaande oplossingen en de verwachte kosten en investeringen voor de hierboven geschetste domeinen binnen het Smart Cities Project. De hiertoe opgelijste vragen zijn zowel technisch als commercieel van aard.  Het is niet de bedoeling dat respondenten op dit moment een gedetailleerde commerciële aanbieding maken. Het is belangrijk dat u preliminaire doch voldoende informatie verstrekt over de bijdrage die u kunt leveren aan de hand van de opgestelde vragen, zodat Fluvius zich een goed beeld kan vormen over marktsegment. De RFI is opgesplitst per verticaal of per deeldomein, gelieve duidelijk aan te geven in welke deeldomeinen uw organisatie actief is. Het is niet noodzakelijk dat u als organisatie in alle deeldomeinen actief bent, om deel te nemen aan dit R.F.I proces. Bedrijven die op meerdere domeinen aanbieden kunnen in het werkblad "Algemeen" dit aanduiden. Daarna zijn er specifieke deelvragen per deeldomein. This document is a market study concerning Smart City solutions for the Flemisch cities and municipalities, and more specific in the following domains:  - Safety and security - Traffic and parking management - Air quality measurements - Digital signage (signalisation)  The goal of this document is to gain insights from the suppliers market concerning the existing solutions and expected costs and investments for the above mentioned domains within the Smart Cities applications. De formulated questions in the next worksheets are both technical, as commercial of nature. The interested supplier should NOT make a detailed quotation in this phase. However it is important that sufficient information is provided concerning the added value of your company, so that Fluvius has a clear view on the supplier market and your market positioning. This R.F.I. is divided per "vertical" or "productdomain", please mention clearly on the worksheet "general" in which segment your organisation is active. It is not necessary that your organisation is active in all of the verticals to be able to participate in this R.F.I. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Gelieve de documenten in bijlage in te vullen en uiterlijk vrijdag 7/6/2019 om 9u terug te bezorgen via e-mail naar smartcities@fluvius.be.Dit betreft een RFI. Er zal in eerste instantie geen Aankondiging Opdracht gepubliceerd worden.Please fill in the attached documents and return them by 9 am on Friday 7/6/2019 by e-mail to smartcities@fluvius.be.This concerns an RFI. In first instance there will be no further publications.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-20