Vzw Scholengroep Sint-michiel

Bereiden en leveren van schoolmaaltijden


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw Scholengroep Sint-Michiel
Postadres: Kattenstraat 33,BE-8800 Roeselare
Contactpersoon: De heer Algemene diensten
Tel: +32 51621200
E-mail: overheidsopdrachten@sint-michiel.be
Internetadres(sen): www.sint-michiel.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bereiden en leveren van schoolmaaltijden 
Referentienummer: SMI-2019-006
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15894210
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-21


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: III.1 Economische en financiële draagkracht
In plaats van:
omzet in secundaire scholen
Te lezen:
omzet in scholen