Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging Voor Huisvuilverwerking Meetjesland (ivm O.v.)

Uitbating van de IVM-groencompostering en daarmee samenhangende andere dienstverlenende activiteiten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM o.v.)
Postadres: Sint-Laureinsesteenweg 29,BE-9900 Eeklo
Contactpersoon: De heer Patrick Joos
Tel: +32 92187158
E-mail: patrick.joos@ivmmilieubeheer.be
Internetadres(sen): www.ivmmilieubeheer.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitbating van de IVM-groencompostering en daarmee samenhangende andere dienstverlenende activiteiten 
Referentienummer: 2019/07
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77120000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE233
Voornaamste plaats van uitvoering: IVM Groencompostering, Ringlaan 56, 9900 Eeklo
II.2.4. Beschrijving
Verwerken van selectief ingezameld tuinafval (verschillende fracties) & commercialisering van de geproduceerde groencompost en van de nevenproducten (o.a. biomassa) op IVM groencompostering. Afhaling op de recyclageparken van de steden en gemeenten in het werkingsgebied van IVM en vervoer naar de IVM groencompostering. Het tuinafval is afkomstig van de 15 IVM steden en gemeenten, vennoot B IDM en voor een beperkt deel afkomstig van lokale (tuin)aannemers. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2023-12-31
Verlenging mogelijk: JA
De aanbestedende overheid kan de opdracht, mits akkoord van de dienstverlener, tweemaal voor een periode van 2 jaar verlengen. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. -
2. 250.000 euro

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door Vlaco-attesten of gelijkwaardige attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent.2. Een kopie van de vergunning van een andere groencompostering die beschikt over de nodige extra composteringscapaciteit wanneer blijkt dat de capaciteit van de groencompostering van de IVM ontoereikend blijkt (zie ook III.1 Omschrijving van de opdracht).3. Een lijst (en attesten) van zorgsystemen voor veiligheid, kwaliteit en milieu.4. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.

Eventuele minimumeisen:
1. Minimaal 25.000 T per jaar
2. -
3. Vlaco label of gelijkwaardig, ISO 140001 of gelijkwaardig, ISO 9001 of gelijkwaardig
4. De namen van de onderaannemers met voor elk van hen het UEA (punt C. van Deel II van het UEA).


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-07-02 10:37
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-11-29
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-07-02
Plaatselijke tijd: 10:37
Adres: IVM ov, Sint-Laureinsesteenweg 29 te Eeklo

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Op afspraak met leidend ambtenaarDe offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-24