Departement Werk En Sociale Economie

Lerend Netwerk 'Arbeidsmarktkrapte'


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Departement Werk en Sociale Economie
Postadres: Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 20,BE-1030 Brussel
E-mail: Tine.stryckers@wse.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.vlaanderen.be/werk https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343374


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Lerend Netwerk 'Arbeidsmarktkrapte' 
Referentienummer: Departement Werk en Sociale Economie-20190430-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 85312300
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht voorziet in het opzetten van een faciliterend ondersteuningsaanbod voor de toekomstige promotoren binnen de ESF-oproepen 455 & 457, alsook andere relevante actoren en stakeholders in het betrokken werkveld van diverse activerende dienstverleningen.
Dit in de vorm van één overkoepelend en actief Lerend Netwerk dat zal focussen op de thematische pijlers:
1) Vindplaatsgericht & outreachend werken naar inactieve arbeidsreserves;
2) Duurzame matching & toeleiding van deze arbeidsreserves naar de vraagzijde van de arbeidsmarkt.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-10-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-07-30 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State, BE brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-03