Departement Financien En Begroting

Kassiersfunctie voor de Vlaamse Gemeenschap en kassiersfunctie voor het centraal kasbeheer van de Vlaamse rechtspersonen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Departement Financien en Begroting
Postadres: Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35, bus 61,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: Luc Keereman
Tel: +32 24359055
E-mail: luc.keereman@fb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.fin.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339879


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Kassiersfunctie voor de Vlaamse Gemeenschap en kassiersfunctie voor het centraal kasbeheer van de Vlaamse rechtspersonen 
Referentienummer: Dep. Financien en Begroting-VO/FB/DEP/2019/001/BOBFO-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66110000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht voorziet in de toekenning van de uitvoering van de taken van de kassiersfunctie voor de Vlaamse Gemeenschap (Perceel A) en voor de kassiersfunctie voor het centraal kasbeheer van de Vlaamse rechtspersonen (Perceel B).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Dit erratum bevat een licht gewijzigd bestek, licht gewijzigde bijlage 6 en licht gewijzigde bijlage 8. Het bestek is aangepast in deel IV Inventaris (vanaf P53) in overeenstemming met bijlage 6 en bijlage 8. In bijlage 6 en bijlage 8 zijn de verwijzingen in overeenstemming gebracht met het bestek. Alle wijzigingen zijn gemarkeerd in de documenten.