Agentschap Voor Innoveren En Ondernemen

Raamcontract voor communicatie opdrachten.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Innoveren en Ondernemen
Postadres: Koning Albert II-laan 35 bus 12,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: Karolien Goossens
Tel: +32 25533811
E-mail: karolien.goossens@vlaio.be
Internetadres(sen): www.vlaio.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343715


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract voor communicatie opdrachten. 
Referentienummer: AIO-VLAIO-2018-10-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79340000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het betreft een bestelopdracht voor algemene communicatie opdrachten. Deze opdracht is opgedeeld in 2 percelen:
1) communicatiestrategie, advies en implementatie, inclusief all round grafisch ontwerp (bv opmaak brochures in huisstijl, .)
2) digitale strategie en implementatie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1200000.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
1) communicatiestrategie, advies en implementatie, inclusief all round grafisch ontwerp  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Zie selectieleidraad en bestek. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Digitale strategie en implementatie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Zie selectieleidraad en bestek. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 234-535012

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Communicatiestrategie, advies & implementatie

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-05-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: ORETIKON/VIA VICTOR
Nationaal identificatienummer: 880394071
Postadres: Sint-Paulusplaats 18,BE-2000 Antwerpen
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Digitale strategie & implementatie

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-05-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: WIJS
Nationaal identificatienummer: 473071275
Postadres: Foreestelaan 1,BE-9000 Gent
NUTS-code: BE2
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State , BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State , BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-06