Universitair Ziekenhuis Gent

Raamovereenkomst voor de afvoer van ICT apparatuur - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres: Corneel Heymanslaan 10 ,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Veronique De Boever
Tel: +32 93321615
Fax: +32 93323853
E-mail: veronique.deboever@uzgent.be
Internetadres(sen): www.uzgent.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de afvoer van ICT apparatuur - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: VOPMVB/BDV/VDB/D34190064
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-17


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-06-19
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-06-26
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar woensdag 26 juni 2019, 13.00.
Documenten met vragen en antwoorden toegevoegd aan de 3P-cloud:
- 2057_2019_06_13_ Verduidelijking vragen bestek
- 2057_2019_06_17_ Verduidelijking vragen bestek