Tmvw Servicelijnen

Ontwerper zwembad en gevechtssportzaal Blankenberge - aanvullende opdracht conform art. 38/1 van de AUR.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: TMVW servicelijnen
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 Gent
Tel: +32 92410617
E-mail: sofie.vanhoecke@farys.be
Internetadres(sen): http://www.tmvw.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=345554


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ontwerper zwembad en gevechtssportzaal Blankenberge - aanvullende opdracht conform art. 38/1 van de AUR. 
Referentienummer: TMVW A-AF-8370-16-001_B-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De geclusterde realisatie van de nieuwe sporthal enerzijds en het nieuwe zwembad met gevechtssportzaal anderzijds, zoals voorgesteld in het masterplan uit de initiële offerte van de ontwerper, zorgt voor een optimaal ruimtegebruik en heeft een positieve impact op de globale bouwkost. Bovendien kunnen de nevenfuncties hierdoor efficiënt ingedeeld worden, waarbij de sportdienst als 'spil' in het geheel fungeert. Hierdoor wordt de realisatie van de sporthal mee opgenomen in het voorliggende project en wordt de in uitvoering zijnde ontwerpopdracht hiermee uitgebreid conform art. 38/1 van de AUR.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
270200.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Blankenberge
II.2.4. Beschrijving
ontwerper zwembad en gevechtssportzaal Blankenberge - aanvullende opdracht conform art. 38/1 van de AUR. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2016/S 153-277834

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-06-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ingenieurs- en architectenbureau Essa
Postadres: Halensebaan 35,BE-3290 Diest
NUTS-code: BE242
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
15 dagen voor de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid en 60 dagen voor het annulatieberoep, te rekenen vanaf de betekening van de beslissing

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-25