Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

Aanstellen van een aannemer voor de aanbouw van een turnhal aan de bestaande sporthal gelegen aan de Kleine Weg te Lievegem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 GENT
Contactpersoon: Evelien Decroix
Tel: +32 92425771
E-mail: aankoop@farys.be
Internetadres(sen): www.farys.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344917


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen van een aannemer voor de aanbouw van een turnhal aan de bestaande sporthal gelegen aan de Kleine Weg te Lievegem 
Referentienummer: TMVW-SPORT-503-19-001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanstellen van een aannemer voor de aanbouw van een turnhal aan de bestaande sporthal gelegen aan de Kleine Weg te Lievegem
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Kleine Weg 3 te Lievegem (voorheen Sportstraat 3 te Waarschoot)
II.2.4. Beschrijving
De gemeente Lievegem wenst aansluitend aan de bestaande sporthal, gelegen Kleine Weg 3 te Lievegem (voorheen Sportstraat 3 te Waarschoot), een nieuwe turnhal te bouwen. De turnhal is gelinkt aan de bestaande sporthal, maar kan ook autonoom ter beschikking gesteld worden op momenten dat de sporthal niet open is. De bestaande sporthal blijft behouden, de bijgebouwen worden afgebroken. De bestaande sporthal blijft operationeel. De bouw van de nieuwe turnhal mag de werking en activiteiten in de sporthal niet belemmeren. Bij de opstartvergadering kan worden afgesproken om bepaalde delen van de sporthal tijdelijk af te sluiten indien dit nodig zou zijn voor bepaalde werken zoals: - Het maken van de deuropening aan bestaande berging in de sporthal; - Het maken van een opening voor de nieuwe nooddeur in de sporthal; - De eventuele uitgraving rond de bestaande fundering van de sporthal voor het maken van de nieuwe fundering voor de nieuwe turnhal. Vermoedelijke startdatum: december 2019 - januari 2020. 
II.2.7. Looptijd
200 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Conform art. 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
- Erkenning- Drie referenties inclusief ondertekende tevredenheidsattesten

Eventuele minimumeisen:
- Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D
- Teneinde zijn technische bekwaamheid aan te tonen zal de inschrijver minstens drie tevredenheidsattesten bijvoegen. Hieruit moet blijken dat de inschrijver in de loop van de laatste vijf jaar, gelijkaardige werken (de bouw van polyvalente gebouwen voor openbare doeleinden), telkens voor een minimaal aannemingsbedrag van ? 800 000 (excl. btw), heeft uitgevoerd tot tevredenheid van de opdrachtgever.
Voor de referenties voegt de inschrijver minstens de volgende elementen bij de offerte:
- beschrijving van het referentieproject;
- opgave van de relevante disciplines en de mate van betrokkenheid;
- totaal uitvoeringsbedrag;
- uitvoeringsperiode en datum van oplevering;
- identificatie van de opdrachtgever met duidelijke opgave van naam en e-mail of telefoonnummer van de contactpersoon bij de opdrachtgever.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-08-26 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-08-26
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Voor inlichtingen m.b.t. de procedure kunnen de inschrijvers terecht bij: Evelien Decroix (evelien.decroix@farys.be, 09/242 57 71) of bij Kaat De Smet (kaat.desmet@farys.be, 09/240 03 09).Voor technische inlichtingen kunnen de inschrijvers terecht bij: Enzo De Pauw (enzo.depauw@farys.be, 09/240 05 99 of 0494/04 84 11).Voor deze opdracht is een verplicht plaatsbezoek voorzien. Het plaatsbezoek zal doorgaan na afspraak, gelieve hiervoor contact op te nemen met Enzo De Pauw (enzo.depauw@farys.be, 09/240 05 99 of 0494/04 84 11).

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
15 dagen voor de procedure van schorsing bij uiterst dringendenoodzakelijkheid en 60 dagen voor het annulatieberoep, te rekenen vanaf de betekening van de beslissing.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-07-01