Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

Aanstellen van een aannemer voor de renovatie van de HVAC in het zwembad Rooigem te Gent


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 GENT
Contactpersoon: Sofie Hoogerwerf
E-mail: aankoop@farys.be
Internetadres(sen): www.farys.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=345256


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen van een aannemer voor de renovatie van de HVAC in het zwembad Rooigem te Gent 
Referentienummer: TMVW-SPORT-061-19-003-F02_3
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
In het zwembad Rooigem te Peerstraat 1, 9000 Gent dient de HVAC-installatie te worden gerenoveerd. De huidige kanalen, waarvan sommige asbest bevatten, en verschillende luchtgroepen dienen te worden vervangen door nieuw kanaalwerk en 2 luchtgroepen. Het bestaande gebouwbeheersysteem dient aangepast en uitgebreid te worden met de nieuwe HVAC-installatie en de waterbehandelingsinstallatie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Gent
II.2.4. Beschrijving
In het zwembad Rooigem te Peerstraat 1, 9000 Gent dient de HVAC-installatie te worden gerenoveerd. De huidige kanalen, waarvan sommige asbest bevatten, en verschillende luchtgroepen dienen te worden vervangen door nieuw kanaalwerk en 2 luchtgroepen. Het bestaande gebouwbeheersysteem dient aangepast en uitgebreid te worden met de nieuwe HVAC-installatie en de waterbehandelingsinstallatie. De vooropgestelde maximale uitvoeringstermijn van deze opdracht is vastgesteld op 151 kalenderdagen.  Vermoedelijke gunningsperiode: najaar 2019. Onmiddellijk na de startvergadering wordt deze opdracht geschorst in functie van de effectieve aanvang van de werken rekening houdend met de sluitingsperiode van het zwembad. Door zijn inschrijving verklaart de inschrijver zich akkoord met deze aanpak. Zij erkennen hierbij dat uit deze aanpak geen enkel recht op schadevergoeding kan worden geput.  Vanaf 6 april 2020 kunnen de werken effectief aanvangen: plaatsen kanaalwerk (indien mogelijk), voorbereiding omkapselen asbestkanalen, plaatsen luchtgroepen, conform zetten stooklokaal en andere voorbereidende werken. Hierbij mag de werking van het zwembad niet verstoord worden.  Het zwembad sluit van 15 juni 2020 t.e.m. 4 september 2020. Tijdens deze sluitingsperiode kunnen de overige werken plaatsvinden: afbraakwerken en asbestverwijdering, afwerken HVAC-installatie, indienststelling en oplevering. Alle werken moeten afgerond zijn tegen 4 september 2020.  
II.2.7. Looptijd
123 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-08-20 14:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-07-03