Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-brabant Oost Vzw

Verbouwen en uitbreiding pastorijwoning.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost vzw
Postadres: Kapucijnenvoer 16,BE-3000 Leuven
Tel: +32 16404570
E-mail: els.vanimpe@ba-p.be
Internetadres(sen): https://www.cgg-vbo.be/default.aspx https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346773

I.3. Communicatie

Officiële benaming: bureau voor architectuur & planning, bvba
Postadres: Groenstraat 106/0201,BE-3001 Heverlee
Contactpersoon: Els Van Impe
Tel: +32 16404570
E-mail: els.vanimpe@ba-p.be
Internetadres(sen): http://www.ba-p.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346773

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verbouwen en uitbreiding pastorijwoning. 
Referentienummer: CGG Vlaams-Brabant Oost vzw-CGGST-RU,SA-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Verbouwen en uitbreiding pastorijwoning voor de dienstverlening van Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost vzw te Sterrebeek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
ruwbouw 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Kerkdries 26, 1933 Sterrebeek (Zaventem)
II.2.4. Beschrijving
voorbereidende sloop, ruwbouw, dak & dakrenovatie, gevel & gevelrenovatie 
II.2.7. Looptijd
135 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
schrijnwerk aluminium 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Kerkdries 26, 1933 Sterrebeek (Zaventem)
II.2.4. Beschrijving
buitenschrijnwerk aluminium 
II.2.7. Looptijd
70 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zoals vermeld in de aanbestedingsstukken


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-03 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-03-01
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-09-03
Plaatselijke tijd: 14:00
Adres: ba-p, Groenstraat 106/0201, 3001 HeverleeInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Els Van Impeelektronische opening


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste Aanleg, BE Leuven

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank Leuven, BE Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-07-05