Cvba Volkswoningbouw

Reconversie van een oude jongensschool tot 8 seniorenappartementen en een nieuwbouw omvattende 4 woningen en polyvalente ruimte


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: CVBA Volkswoningbouw
Postadres: Wilselsesteenweg 23,,BE-3020 Herent
Contactpersoon: Anja Schoeters
Tel: +32 16229726
E-mail: anja.schoeters@vwbm.be
Internetadres(sen): http://www.volkswoningbouw.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346501


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
reconversie van een oude jongensschool tot 8 seniorenappartementen en een nieuwbouw omvattende 4 woningen en polyvalente ruimte 
Referentienummer: CVBA Volkswoningbouw-2351/2017/0142/01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
reconversie van een oude jongensschool tot 8 seniorenappartementen en een nieuwbouw omvattende 4 woningen en polyvalente ruimte
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-07-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Ontbrekend artikel in bestek wordt bijgevoegd.