Stadsontwikkeling Gent

Aanstellen van een technisch adviseur voor 'DBFMCL - Projectcluster Gent-Ninove'


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stadsontwikkeling Gent
Postadres: Voldersstraat 1 ,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Evelien Slock
Tel: +32 92696900
Fax: +32 92696999
E-mail: evelien.slock@sogent.be
Internetadres(sen): www.sogent.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348085


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen van een technisch adviseur voor 'DBFMCL - Projectcluster Gent-Ninove' 
Referentienummer: AG SOB Gent-2019/13-F03_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De uit te voeren diensten betreffen de technische begeleiding, advisering, kostenraming en kwaliteitscontrole bij het DBFM-project "DBFMCL - Projectcluster Gent-Ninove" voor 3 Scho-lenbouwprojecten, met een vaste en voorwaardelijke dienstverlening, alsook desgevallend technische begeleiding en advisering bij gerelateerde projecten binnen sogent.
Het is een Opdracht voor aanneming van diensten conform de vigerende wetgeving op de overheidsopdrachten.
De Opdracht bestaat uit vaste en voorwaardelijke gedeelten. Hoewel de sluiting van de Opdracht betrekking heeft op de volledige Opdracht, is de Aanbestedende Overheid enkel gebonden door de vaste gedeelten. De uitvoering van elk voorwaardelijk gedeelte is afhan-kelijk van een beslissing van de Aanbestedende Overheid (tijdens de uitvoering van de Op-dracht) die aan de Opdrachtnemer wordt meegedeeld
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
215295.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
II.2.4. Beschrijving
De uit te voeren diensten betreffen de technische begeleiding, advisering, kostenraming en kwaliteitscontrole bij het DBFM-project "DBFMCL - Projectcluster Gent-Ninove" voor 3 Scho-lenbouwprojecten, met een vaste en voorwaardelijke dienstverlening, alsook desgevallend technische begeleiding en advisering bij gerelateerde projecten binnen sogent. Het is een Opdracht voor aanneming van diensten conform de vigerende wetgeving op de overheidsopdrachten. De Opdracht bestaat uit vaste en voorwaardelijke gedeelten. Hoewel de sluiting van de Opdracht betrekking heeft op de volledige Opdracht, is de Aanbestedende Overheid enkel gebonden door de vaste gedeelten. De uitvoering van elk voorwaardelijk gedeelte is afhan-kelijk van een beslissing van de Aanbestedende Overheid (tijdens de uitvoering van de Op-dracht) die aan de Opdrachtnemer wordt meegedeeld. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 083-197828

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: DBFMCL-PROJECTCLUSTER GENT-NINOVE:

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-07-04

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Tractebel Engineering nv,BE-1000 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De raming van de opdracht kan worden geraadpleegd op de website van sogent.Er wordt een rectificatie gepubliceerd op de website van sogent. Gelieve daarmee rekening te houden bij het indienen van uw offerte.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
15 dagen voor schorsing, 60 dagen voor vernietiging

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-07-19