Wegen En Verkeer Oost-vlaanderen

Structureel onderhoud op diverse gewestwegen in de vervoersregio's Aalst en Vlaamse Ardennen in de provincie Oost-Vlaanderen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Peter Asselman
Tel: +32 92762600
E-mail: peter.asselman@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350167


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Structureel onderhoud op diverse gewestwegen in de vervoersregio's Aalst en Vlaamse Ardennen in de provincie Oost-Vlaanderen. 
Referentienummer: AWV O-Vl-X40/D400/57-1M3D8H/19/27-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233221
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming heeft als doel het herstellen van asfalt- en betonverhardingen op gewestwegen in het district Aalst op diverse locaties.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: district Aalst D415
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk: de nodige werf- en omleidingssignalisatie; uitgraving met verwijdering; het gedeeltelijk affrezen tot een diepte van 4 cm, 10 cm of meer; de opbraak en verwijderen van cementbetonverharding (grote en kleine lokale zones); het lokaal op hoogte brengen van bestaande en aanbrengen van nieuwe lijnvormige elementen; het lokaal op hoogte brengen van bestaande en aanbrengen van verhardingen uit betonstraatstenen; het heraanleggen, vernieuwen of ophogen van randverharding; de opbraak van asfaltverharding (kleine lokale zones); de opbraak van funderingen; de aanleg van nieuwe kopmuren; de aanleg van leuningen van duikers; de aanleg van nieuwe slikkers; het aanleggen van stutten van schraal beton; het vervangen van bestaande door nieuwe riooldeksels, al dan niet met vernieuwde bovenbouw; het op hoogte brengen van riooldeksels; diverse voorbereidende werken; het aanleggen van onderfunderingen; het aanleggen van funderingen; het aanleggen van nieuwe asfaltverhardingen; het aanleggen van nieuwe cementbetonverhardingen; het aanleggen van nieuwe lijnvormige elementen; het aanleggen van voetpaden in betonstraatstenen het aanbrengen van verfmarkeringen en markeringen in thermoplast en koudplast; het profileren en inzaaien van groenbermen regiewerken; het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. 
II.2.7. Looptijd
135 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse 6
Categorie: C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-09-23 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-09-23
Plaatselijke tijd: 10:30
Adres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent. Lokaal : VAC - 17e verdiep - "De Sterre"

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 135 werkdagen.Elektronisch inschrijven is verplicht.Bestek en eventuele bijlagen enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81, BE-9000 Gent
Tel: +32 92762600

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-14