Gemeente Hamme

Aanleg van fietspaden en rioleringen in Smidsestraat - Denstraat - Hebbestraat: ontwerp en leiding van de werken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Hamme
Postadres: Marktplein 1,BE-9220 Hamme
Tel: +32 52475511
E-mail: communicatie@hamme.be
Internetadres(sen): www.hamme.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg van fietspaden en rioleringen in Smidsestraat - Denstraat - Hebbestraat: ontwerp en leiding van de werken 
Referentienummer: 39
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
311725.08 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: Smidsestraat - Denstraat - Hebbestraat
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht betreft de studie en het ontwerp voor de aanleg van fietspaden en rioleringen in de Smidsestraat - Denstraat - Hebbestraat te Dendermonde en Hamme. Ook de rijwegen en voetpaden dienen vernieuwd en heringericht te worden met aandacht voor verkeersveiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte.  De fietspaden worden ontworpen volgens de regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid (besluit van Vlaamse Regering van 25/1/2013 en latere wijzigingen en het reglement van de provincie Oost-Vlaanderen met betrekking tot het toekennen van subsidies voor de aanleg en herinrichting van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (Fietsfonds) en latere wijzigingen).  De rioleringen worden ontworpen volgens de voorwaarden betreffende de subsidiëring van werken tot bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (besluit van Vlaamse Regering van 5/5/2017 en latere wijzigingen). De woningen, die lozen in de nieuwe riolering, dienen optimaal afgekoppeld te worden. Hiervoor dienen afkoppelingsstudies uitgevoerd te worden.  Ook dienen er waar nodig rooilijn- en onteigeningsplannen opgemaakt te worden en een projectnota m.b.t. onteigening. De totale lengte bedraagt circa 3010 m waarvan circa 1470 m op grondgebied Dendermonde en circa 1540 m op grondgebied Hamme. Als eerste fase zal een aanbestedingsdossier uitgewerkt worden zonder betoelaging voor de aanleg van een bijkomend fietspad aan de noordzijde van de Denstraat ten oosten en westen van de N41 te Dendermonde. De oversteken dienen dan uitgewerkt te worden met aandacht voor verkeersveiligheid. De aansluiting op de gewestweg N41 dient ontworpen te worden in overleg met het Vlaamse gewest. De juiste afbakening van de projectzone van de eerste fase zal bepaald worden tijdens het ontwerp van deze fase op basis van technische en verkeerskundige gegevens en op basis van de opmerkingen van de subsidiërende overheden. De lengte bevat circa 300 m op grondgebied Dendermonde. Deze fase dient maximaal te passen in de eindvisie van de totale herinrichting van het volledige project. De uitvoering van de werken op het volledige tracé wordt indicatief geraamd op ca. 5.841.000 EUR exclusief btw inclusief de werken in fase 1. De uitvoering van de werken van fase 1 wordt indicatief geraamd op ca 150.000 EUR exclusief btw. Voor de bepaling van het ereloon voor het ontwerp en de leiding van de werken in fase 1 zal de opgegeven aanpassingscoëfficient in het offerteformulier toegepast worden op het KVIV-tarief dat van toepassing is op het uitvoeringsbedrag van fase 1.  De vermelding van deze bedragen in dit bestek en de opmetingstaat gebeurt op basis van een voorlopige inschatting zonder studie van de technische gegevens en kan geen aanleiding geven tot latere betwistingen en schadeclaims inzake de bepaling van het ereloon indien het bedrag van de eindafrekening van de saneringswerken in belangrijke mate afwijkt van de indicatieve raming. In het inschrijvingsbiljet van de offerte is het indicatieve ramingsbedrag van ca 5.841.000 EUR exclusief btw voorlopig gebruikt als basis om de opdracht te kunnen gunnen. De effectieve verrekening van het ereloon zal gebeuren op basis van het bedrag van de eindafrekening van de werken. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 008-014469

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Aanleg van fietspaden en rioleringen in Smidsestraat - Denstraat - Hebbestraat: ontwerp en leiding van de werken

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-08-12

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Evolta
Postadres: Damstraat 220,BE-9180 Moerbeke
Tel: +32 93269292
Fax: +32 93467721
E-mail: info@evolta.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.mebumar.be/
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 37, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-13