Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Oost-vlaanderen

Aanpassingswerken ten behoeve van de verkeersveiligheid op de gewestwegen in Vervoersregio's Aalst en Vlaamse Ardennen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Tel: +32 92101263
Fax: +32 92311250
E-mail: lieven.brabants@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350447


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanpassingswerken ten behoeve van de verkeersveiligheid op de gewestwegen in Vervoersregio's Aalst en Vlaamse Ardennen. 
Referentienummer: AWV O-Vl-X40/D400/51-1M3D8H/19/9-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
De uitvoering van allerhande wegeniswerken (volgens de posten van de prijslijst).
De installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige werfsignalisatie.
Het verwijderen van alle afval en overtollige uitgravingspecie die afkomstig zijn van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek.
Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
446723.50 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Gewestwegen in vervoersregio's Aalst en Vlaamse Ardennen.
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk: De uitvoering van allerhande wegeniswerken (volgens de posten van de prijslijst). De installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige werfsignalisatie. Het verwijderen van alle afval en overtollige uitgravingspecie die afkomstig zijn van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek. Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-07-16

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: ABOG
Postadres: Vantegemstraat 19,BE-9230 WETTEREN
NUTS-code: BE232
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 1 kalenderjaar, 3 x verlengbaar.Elektronisch inschrijven is verplicht.Bestek en eventuele bijlagen enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81, BE-9000 Gent
Tel: +32 92101263
Fax: +32 92311250
E-mail: lieven.brabants@mow.vlaanderen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-21