Vvm De Lijn - Stafdiensten

Voir le texte complet.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  MEDEDELING VAN EEN KOPERSPROFIEL 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VVM De Lijn - Stafdiensten
Postadres: Motstraat 20,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: jozef Reyntjens
E-mail: jo.reyntjens@delijn.be
Internetadres(sen): www.delijn.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350674


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
MARKTONDERZOEK REQUEST FOR INFORMATION (RFI) ELEKTRISCHE BUS-SYSTEMEN 
Referentienummer: Alg DIR-100000 E-bussen-F08_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34144910
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Flanders
II.2.4. Beschrijving
The purpose of this market survey is to collect concrete and up-to-date information on electric bus systems and in this way acquire information in insights which are needed to shape a potential later placement procedure. According the CPV-codes these performances relate to 34144910-0, 31400000-0, 31200000-8, 65300000-6, 71323100-9, 31110000-0. This document situates the project and clarifies the context. It also contains the question to hand over information in insights. The provided information shall possible enable De Lijn to estimate the feasibility of the project and to shape the preconditions of it. Interested parties may fill in the survey (fully or partial) and submit it no later than 30/09/2019. For further information, please contact the following e-mail address: e-bussystemen@delijn.be 


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-23