De Zonnige Woonst

Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van De Zonnige Woonst cvba


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Zonnige Woonst
Postadres: Rozenhoed 1,BE-9220 Hamme
Contactpersoon: Guy Van Gucht
Tel: +52 470471
E-mail: info@dezonnigewoonst.be
Internetadres(sen): www.dezonnigewoonst.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350383


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van De Zonnige Woonst cvba 
Referentienummer: DZW-vernieuwing verzekeringsportefeuille-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van De Zonnige Woonst cvba
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
283927.40 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Materiële schade 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: Hamme, 9220
II.2.4. Beschrijving
Brandverzekering, alle risico's elektronica en alle risico's kunstvoorwerpen 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Ongevallen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: Hamme, 9220
II.2.4. Beschrijving
Arbeidsongevallen en excedent, lichamelijke ongevallen mandatarissen en lichamelijke ongevallen van niet onderworpen personeel 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Aansprakelijkheid 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: Hamme, 9220
II.2.4. Beschrijving
Algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, objectieve aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Auto 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: Hamme, 9220
II.2.4. Beschrijving
Autoverzekering en omnium dienstverplaatsingen 

Lot 5

II.2.1. Benaming
Cyber 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: Hamme, 9220
II.2.4. Beschrijving
Cyber 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 041-093798

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: materiële schade

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-08-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ethias Hasselt,BE-3500 HASSELT
NUTS-code: BE221
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: ongevallen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-08-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ethias Hasselt,BE-3500 Hasselt
NUTS-code: BE221
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: aansprakelijkheid

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-08-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: AXA Belgium,BE-1000 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: auto

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-08-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Ethias Hasselt,BE-3500 Hasselt
NUTS-code: BE221
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 5: cyber

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-08-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: AXA Belgium,BE-1000 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde
Justitieplein 1, BE-9220 Dendermonde

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde
Justitieplein 1, BE-9220 Dendermonde

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde
Justitieplein 1, BE-9220 Dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-22