Gemeente Ranst

Ontwerp en uitvoering van kantoorinrichting nieuwe gemeentelijke magazijnen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Ranst
Postadres: Gustaaf Peetersstraat 7,BE-2520 Ranst
Contactpersoon: Mevrouw Hilde Dielen
Tel: +32 34701081
Fax: +32 34750123
E-mail: hilde.dielen@ranst.be
Internetadres(sen): www.ranst.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ontwerp en uitvoering van kantoorinrichting nieuwe gemeentelijke magazijnen 
Referentienummer: 2018064
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39290000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Van den Nestlaan 104, 2520 Ranst
II.2.4. Beschrijving
ontwerp en uitvoering van kantoorinrichting nieuwe gemeentelijke magazijnen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 039-087506

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: ontwerp en uitvoering van kantoorinrichting nieuwe gemeentelijke magazijnen

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-27