Stad Deinze

Afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering voor het stads- , AGB en OCMW-personeel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Deinze
Postadres: Brielstraat 2,BE-9800 Deinze
Contactpersoon: Mevrouw Cindy Stevelinck
Tel: +32 93810726
E-mail: cindy.stevelinck@deinze.be
Internetadres(sen): https://www.deinze.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering voor het stads- , AGB en OCMW-personeel 
Referentienummer: 2019/042 - FIN - verzekering
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
II.2.4. Beschrijving
Lokale besturen zijn verplicht een hospitalisatieverzekering af te sluiten voor hun personeel. De premie ten laste van de hoofdverzekerden valt ten laste van het bestuur. Nevenverzekerden kunnen op eigen kosten toetreden tot de collectieve hospitalisatieverzekering. De aansluiting van zowel de hoofdverzekerden en nevenverzekerden gebeurt steeds op vrijwillige basis. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering voor het stads- , AGB en OCMW-personeel

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Deze plaatsingsprocedure (publicatie 28/08/2019) wordt stopgezet.Reden: door technische problemen was het niet mogelijk E-tendering te activeren, waardoor het elektronisch indienen van offertes bij dit dossier niet mogelijk is.Er werd op 29/08/2019 een nieuwe opdracht gepubliceerd op nationaal en Europees niveau waarbij E-tendering wel geactiveerd werd.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-29