Stad Deinze

Afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering voor het stads- , AGB en OCMW-personeel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Deinze
Postadres: Brielstraat 2,BE-9800 Deinze
Contactpersoon: Mevrouw Cindy Stevelinck
Tel: +32 93810726
E-mail: cindy.stevelinck@deinze.be
Internetadres(sen): https://www.deinze.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering voor het stads- , AGB en OCMW-personeel 
Referentienummer: 2019/042 - FIN - verzekering - 2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
II.2.4. Beschrijving
Lokale besturen zijn verplicht een hospitalisatieverzekering af te sluiten voor hun personeel. De premie ten laste van de hoofdverzekerden valt ten laste van het bestuur. Nevenverzekerden kunnen op eigen kosten toetreden tot de collectieve hospitalisatieverzekering. De aansluiting van zowel de hoofdverzekerden en nevenverzekerden gebeurt steeds op vrijwillige basis. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2023-12-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Niet van toepassing

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. -Een recent gedateerd attest, max. 3 maanden oud, van de erkende controledienst voor de verzekeringen (FSMA), waarin oa vermeld wordt dat de inschrijver erkend is om hospitalisatieverzekeringen aan te bieden. De inschrijvers wiens maatschappelijke zetel niet in België is gevestigd, dient een document in: -Waaruit ontegensprekelijk blijkt dat zij over een bijkantoor of vertegenwoordiging in België beschikken. -Waarmee zij bewijzen dat zij in staat zijn de contacten (zowel schriftelijk als mondeling) met de aanbestedende overheid in het Nederlands te laten verlopen. -Minimum 5 recente referenties met betrekking tot collectieve hospitalisatieverzekeringen voor publiekrechtelijke instanties met vermelding van de naam van het bestuur, de contactpersoon, de contactgegevens en de aanvangsdatum van het contract. Indien nodig zal het bestuur bijkomende inlichtingen inwinnen bij deze referenties om een beoordeling betreffende vakbekwaamheid toe te laten. -De inschrijver verklaart dat het beheer van de opdracht uitsluitend door de verzekeringsmaatschappij zal gebeuren. Verzekeringstussenpersonen worden van deze opdracht uitgesloten.-Een beschrijving van het team dat verantwoordelijk zal zijn voor deze opdracht, inclusief studie- en beroepskwalificaties.

Eventuele minimumeisen:
1. Idem.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-01 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-01-29
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-01
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-08-29