Plantec Nv

Waregem: herinrichting Schakelstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Plantec nv
Postadres: Nieuwpoortsesteenweg 399,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: Karel Debruyne
Tel: +32 59561010
E-mail: karel.debruyne@plantec.be
Internetadres(sen): http://www.plantec.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351310


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Waregem: herinrichting Schakelstraat 
Referentienummer: studiebureau -2235w-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken:
- aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
- vervaardigen van een betonconstructie en aansluiten van de riolering op de bestaande
- opbraak van bestaande verhardingen
- algemeen droog grondverzet
- aanleggen van een magerbetonfundering en steenslagfundering
- heraanleg van verharding in (waterdoorlatende) betonstraatstenen
- heraanleg van verharding in asfalt
- leveren en plaatsen van trottoirbanden
- aanleg van straatgoten in prefabelementen
- leveren en plaatsen van straatmeubilair
- groenaanleg
- groenonderhoud
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: Waregem
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken: - aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel - vervaardigen van een betonconstructie en aansluiten van de riolering op de bestaande  - opbraak van bestaande verhardingen - algemeen droog grondverzet - aanleggen van een magerbetonfundering en steenslagfundering - heraanleg van verharding in (waterdoorlatende) betonstraatstenen  - heraanleg van verharding in asfalt - leveren en plaatsen van trottoirbanden  - aanleg van straatgoten in prefab elementen - leveren en plaatsen van straatmeubilair - groenaanleg - groenonderhoud 
II.2.7. Looptijd
80 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-11 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-11
Plaatselijke tijd: 10:30
Adres: gemeenteraadzaal stadhuis Waregem, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De bescheiden kunnen mits contante betaling aan of voorafgaandelijke storting op rek. nr BIC KREDBEBB - IBAN BE83 4761 2380 3115 van het ontwerpbureau Plantec nv, Nieuwpoortsesteenweg 399 - 8400 Oostende, aangekocht worden tegen volgende voor-waarden:1) papieren versie (incl. digitale versie): Bijzonder bestek, plannen, opmetingsstaat, inschrijvingsbiljetCD-rom met volgende bestanden: zie punt 2) digitale versie.225,00 EUR+ 47,25 EUR (BTW) = 272,25 EUR2) digitale versie: CD-rom met volgende bestanden:- bijzonder bestek in pdf-formaat;- plannen in pdf-formaat;- inschrijvingsbiljet in pdf-formaat;- opmetingsstaat in xls-formaat.100,00 EUR + 21,00 EUR (BTW) = 121,00 EUR

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-02