Stad Sint-niklaas

Bedrijfsafval deel 1 (inerte afvalstoffen, veegvuil en slib uit kolken)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Sint-Niklaas
Postadres: Grote Markt 1,BE-9100 Sint-Niklaas
Contactpersoon: De heer Kenny Van Mele
Tel: +32 37783554
E-mail: kenny.vanmele@sint-niklaas.be
Internetadres(sen): https://www.sint-niklaas.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bedrijfsafval deel 1 (inerte afvalstoffen, veegvuil en slib uit kolken) 
Referentienummer: 2019-012/OVA/bedrijfsafval deel 1/DW-TDC-CM-KVM
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
590105.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
inerte afvalstoffen (steenpuin, grond gemengd met stenen, grond gemengd met stenen en boomwortels, gewapend betonpuin, ongewapend betonpuin en asfalt (teervrij)) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: Grondgebied Sint-Niklaas, 9100 Sint-Niklaas
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 2

II.2.1. Benaming
verwerken van veegvuil 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: Grondgebied Sint-Niklaas, 9100 Sint-Niklaas
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 3

II.2.1. Benaming
verwerken van slib uit kolken, riolen en duikers 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: Grondgebied Sint-Niklaas, 9100 Sint-Niklaas
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 089-213368

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: inerte afvalstoffen (steenpuin, grond gemengd met stenen, grond gemengd met stenen en boomwortels, gewapend betonpuin, ongewapend betonpuin en asfalt (teervrij))

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-08-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: BREMCON NV
Postadres: Kruibeeksesteenweg 162,BE-2070 Zwijndrecht
E-mail: info@bremcon.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.bremcon.be/
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: verwerken van veegvuil

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-08-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: BREMCON NV
Postadres: Kruibeeksesteenweg 162,BE-2070 Zwijndrecht
E-mail: info@bremcon.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.bremcon.be/
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: verwerken van slib uit kolken, riolen en duikers

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-08-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: BREMCON NV
Postadres: Kruibeeksesteenweg 162,BE-2070 Zwijndrecht
E-mail: info@bremcon.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.bremcon.be/
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-05