Centrum Ganspoel Vzw, Bijgestaan Door Belfius Bank N.v.

Centrum Ganspoel vzw: Sloop van bestaande woningen en nieuwbouw van 6 woningen voor telkens 10 bewoners Opdracht 1: Algemene Aanneming


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Centrum Ganspoel vzw, bijgestaan door Belfius Bank N.V.
Postadres: Ganspoel 2,BE-3040 Huldenberg
Contactpersoon: Christine Vanswijgenhoven
Tel: +32 26860040
E-mail: christine.cv@ganspoel.be
Internetadres(sen): http://www.ganspoel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351475

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Collectief Noord architecten bvba
Postadres: Lange Beeldekensstraat 104B,BE-2060 Antwerpen
Contactpersoon: Christopher Paesbrugghe
Tel: +32 32711164
E-mail: christopher@collectiefnoord.be
Internetadres(sen): http://www.collectiefnoord.be http://www.collectiefnoord.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Centrum Ganspoel vzw: Sloop van bestaande woningen en nieuwbouw van 6 woningen voor telkens 10 bewoners Opdracht 1: Algemene Aanneming 
Referentienummer: Belfius-S 1148-1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Centrum Ganspoel vzw: Sloop van bestaande woningen en nieuwbouw van 6 woningen voor telkens 10 bewoners
Opdracht 1: Algemene Aanneming
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Ganspoel 2, 3040 Huldenberg
II.2.4. Beschrijving
Sloop van bestaande woningen en nieuwbouw van 6 woningen voor telkens 10 bewoners Opdracht 1: Algemene Aanneming 
II.2.7. Looptijd
19 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Bij onvoorziene omstandigheden 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-16 14:10
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-16
Plaatselijke tijd: 14:10

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-05