Intercommunale Voor Huisvuilverwerking En Milieuzorg Durme-moervaart Cv - Idm

Inzameling en verwerking van textiel in het werkingsgebied van IDM


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Intercommunale voor huisvuilverwerking en milieuzorg Durme-Moervaart CV - IDM
Postadres: Zelebaan 42,,BE-9160 Lokeren
Contactpersoon: Peter Cooreman
Tel: +49 93405178
E-mail: Peter.Cooreman@idm.be
Internetadres(sen): http://www.idm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351677


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inzameling en verwerking van textiel in het werkingsgebied van IDM 
Referentienummer: IDM-19/05-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp van deze diensten:
De inzameling van textiel door middel van textielcontainers op bepaalde standplaatsen op het grondgebied van de deelnemende gemeenten en de verwerking van het op deze wijze ingezamelde textiel.
Onder 'verwerking' wordt verstaan: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot het ingezamelde textiel, waaronder in ieder geval het sorteren, het hergebruik, het recycleren en het verwijderen van het ingezamelde textiel, alsook de voorbereiding van deze handelingen (zoals onder meer, maar niet limitatief, het controleren, schoonmaken, herstellen en/of bewerken van het ingezamelde textiel).
De inzameling verloopt via textielcontainers op bepaalde standplaatsen op het openbaar domein aangevuld met textielcontainers op de recyclageparken van Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Zele en Zelzate.
Plaats van dienstverlening:
Deelnemende gemeenten in het werkingsgebied van IDM, in concreet: Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Zelzate.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het bijkomend document voorziet nog in een aanvullende afwijking bij het bestek.