Ag Stedelijk Onderwijs Antwerpen (ag So)

Stedelijke basisschool Het Kompas, Montessoristraat 15 te 2660 Hoboken. Nieuwbouwvolume, gedeeltelijke verbouwing, heraanleg speelplaats en afbraak containers. SO/1422864.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO)
Postadres: Lange Gasthuisstraat 15,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: Mevrouw Patricia Lambert
Tel: +32 33383327
E-mail: patricia.lambert@so.antwerpen.be
Internetadres(sen): https://so.antwerpen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Stedelijke basisschool Het Kompas, Montessoristraat 15 te 2660 Hoboken. Nieuwbouwvolume, gedeeltelijke verbouwing, heraanleg speelplaats en afbraak containers. SO/1422864. 
Referentienummer: SO/1422864
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Montessoristraat 15 te 2660 Hoboken
II.2.4. Beschrijving
Stedelijke basisschool Het Kompas, Montessoristraat 15 te 2660 Hoboken. Nieuwbouwvolume, gedeeltelijke verbouwing, heraanleg speelplaats en afbraak containers. SO/1422864. 
II.2.7. Looptijd
607 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-11 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-04-08
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-11
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO), Lange Gasthuisstraat 15 te 2000 Antwerpen.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Gelieve voor het plaatsbezoek contact op te nemen met projectleider Sofie Verheyen tel.: 03 338 32 62.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-10