Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding

Inrichting VDAB Keizerslaan 11 - 1000 Brussel - 4de verdieping


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Postadres: Keizerslaan 11,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: De heer Peter Verschueren
Tel: +32 25061340
E-mail: peter.verschueren@vdab.be
Internetadres(sen): www.vdab.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inrichting VDAB Keizerslaan 11 - 1000 Brussel - 4de verdieping 
Referentienummer: 2019/049/INK/FAC/PV
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45262700
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bijkomende documenten zijn toegevoegd aan het dossier en zijn te verkrijgen via dezelfde link naar het bestek die vermeld is in de originele publicatie.