Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Vlaams-brabant

Quick wins N253 Bertem/Huldenberg (deel 1)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres: Diestsepoort 6 bus 81,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Tel: +32 16665750
E-mail: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349378


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Quick wins N253 Bertem/Huldenberg (deel 1) 
Referentienummer: AWV Vl-Br-X21/N253/21-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233340
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het plaatselijk voorzien van voetpaden langs de N253. Hierbij is de opbraak en heraanleg van de lijnvormige elementen aangrenzend aan de bestaande wegenis ten laste van AWV. De opbraak en heraanleg van de verharding is ten laste van de respectievelijke gemeente.
Het visueel verbreden van de N253 door in specifieke zones de bestaande taluds af te graven en een strook van dolomiet te voorzien aangrenzend aan de bestaande wegenis. Deze werken zijn volledig ten laste van AWV.
De opdracht wordt onderverdeeld in de volgende vaste en voorwaardelijke gedeelten:
- vaste gedeelten:
o aanleg van voetpaden op specifieke locaties op het grondgebied van de gemeente Bertem
o aanleg van voetpaden op specifieke locaties op het grondgebied van de gemeente Huldenberg
- voorwaardelijk gedeelte:
o zichtverbreding van de N253 door het afgraven van taluds in specifiek bepaalde locaties en het plaatsen van een strook dolomietverharding
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-17
Plaatselijke tijd: 13:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-24
Plaatselijke tijd: 13:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-17
Plaatselijke tijd: 13:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-24
Plaatselijke tijd: 13:30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Middels dit rechtzettingsbericht wordt een nieuwe versie van het V&G plan gepubliceerd waarbij het punt "7.1.1 Bij offerte" wordt geschrapt.
De aanbestedingsdatum wordt gewijzigd naar 24/09/2019 om 13:30 uur.