Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Vlaams-brabant

Uitvoering van proefsleuven (sonderingen) t.b.v. de bepaling van de aanwezigheid en exacte ligging van nutsleidingen (incl. verslaggeving) op N-wegen in Vlaams-Brabant


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres: Diestsepoort 6 bus 81,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Vlaams Brabant
Tel: +32 16665750
E-mail: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349589


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitvoering van proefsleuven (sonderingen) t.b.v. de bepaling van de aanwezigheid en exacte ligging van nutsleidingen (incl. verslaggeving) op N-wegen in Vlaams-Brabant 
Referentienummer: AWV Vl-Br-X21/0/475-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112500
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Uitvoering van proefsleuven tijdens de studiefase van een project ten behoeve van de bepaling van de aanwezigheid en exacte ligging van nutsleidingen en het opstellen van een verslag van de gedane vaststellingen op het gewestdomein (N-wegen) binnen de provincie Vlaams-Brabant.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-16
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-23
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-16
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-23
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Middels dit rechtzettingsbericht wordt een nieuwe versie van het V&G plan gepubliceerd waarbij het punt "7.1.1 Bij offerte" wordt geschrapt. Er wordt ook een nieuwe versie van het bestek gepubliceerd waarbij het V&G plan uit het bestek werd verwijderd vermits het als afzonderlijke bijlage wordt gepubliceerd.
De aanbestedingsdatum wordt gewijzigd naar 23/09/2019 om 10:00 uur.