Vlaamse Milieumaatschappij

Automatisatie van drie stuwen op de Demer te Hasselt en één op de Jeker te Tongeren.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres: Dr De Moorstraat 24-26,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: Luc De Leeuw
E-mail: l.deleeuw@vmm.be
Internetadres(sen): http://www.vmm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352497


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Automatisatie van drie stuwen op de Demer te Hasselt en één op de Jeker te Tongeren. 
Referentienummer: VMM-L7660I0020H-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 31720000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft als voorwerp het vernieuwen van de elektrische en hydraulische intallaties van drie stuwkleppen op de Demer te Hasselt en één installatie met stuwklep en spindelschuif op de Jeker te Tongeren.
De vernieuwde installaties worden gekoppeld met de bestaande afstandsbewaking/sturing van VMM.
Tijdens de waarborgperiode voorziet de opdrachtnemer in het uitvoeren van alle preventieve en correctieve onderhoudswerken die nodig zijn om de gerealiseerde infrastructuur in een perfecte staat van werking te houden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Hasselt en Tongeren.
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht heeft als voorwerp het vernieuwen van de elektrische en hydraulische intallaties van drie stuwkleppen op de Demer te Hasselt en één installatie met stuwklep en spindelschuif op de Jeker te Tongeren. De vernieuwde installaties worden gekoppeld met de bestaande afstandsbewaking/sturing van VMM. Tijdens de waarborgperiode voorziet de opdrachtnemer in het uitvoeren van alle preventieve en correctieve onderhoudswerken die nodig zijn om de gerealiseerde infrastructuur in een perfecte staat van werking te houden.  
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie bestek.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-15 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-15
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Zie bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-12