Gemeente Wetteren

Uitvoeren van diensten m.b.t. groenbeheer, - onderhoud en natuurbeheer en landschapsherstel op grondgebied WETTEREN (opdracht voorbehouden aan sociale en beschutte werkplaatsen)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Wetteren
Postadres: Rode Heuvel 1,BE-9230 Wetteren
Contactpersoon: De heer Martijn Meersman
Tel: +32 93690050
Fax: +32 93666722
E-mail: martijn.meersman@wetteren.be
Internetadres(sen): www.wetteren.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitvoeren van diensten m.b.t. groenbeheer, - onderhoud en natuurbeheer en landschapsherstel op grondgebied WETTEREN (opdracht voorbehouden aan sociale en beschutte werkplaatsen) 
Referentienummer: 2019-031/3P
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77300000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Grondgebied Wetteren, 9230 Wetteren
II.2.4. Beschrijving
De opdracht heeft tot doel het uitvoeren van prestaties op afroep m.b.t. groenbeheer en - onderhoud, natuurbeheer en landschapsherstel op het grondgebied van Wetteren. De prestaties houden onder meer in: mechanische onkruidbestrijding, maaien van gras, snoeien van beplantingen, scheren van hagen en massieven, ziekte- en insectenbestrijding, afvoeren van groenafval en zwerfvuil, en andere diverse prestaties. Volgens artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 wordt de opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot doel heeft. Werkplaatsen, ondernemers en programma's die beantwoorden aan gelijkaardige voorwaarden worden aanvaard. Voor de voorwaarden waaraan de inschrijvers moeten voldoen, wordt verwezen naar artikel 59 van de wet van 26/03/1999 (en latere wijzigingen). 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Geldig en recent RSZ-attest (met droogstempel); Attest sociale inschakelingseconomie; Attest aansprakelijkheidsverzekering;* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een referentielijst waaruit minimum 3 soortgelijke opdrachten blijken uitgevoerd in openbaar dienstverband gedurende de laatste 3 jaar. Deze lijst bevat ook de coördinaten van de contactpersoon van het bestuur waarvoor deze opdrachten werden uitgevoerd.Uit deze lijst moeten minimum 3 gelijksoortige - zowel naar aard als bedrag - referenties blijken.2. Een personeelslijst met opgave van bekwaamheden van de personen die de leiding over de ploeg hebben.3. Een lijst met een korte beschrijving van de machines waarover de dienstverlener beschikt en die effectief zullen ingezet worden voor de uitvoering van de opdracht.4. Verklaring VCA attest voor operationeel leidinggevenden.5. Voorbeeld van de samenstelling van een ploeg met hun competenties, per werktype (zie deel 3, vanaf 3.2) 6. Het document 'Intentieverklaring vanwege de uitvoerder' ingevuld en ondertekend door de inschrijver (zie bijlage bij het veiligheidsreglement gevoegd bij huidig bestek).


III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben: JA


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-22 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-02-19
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-22
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Gemeentehuis, spreekruimte 14 - balieplein, Rode Heuvel 1 te 9230 WetterenInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040  Brussel
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-10