Agentschap Voor Natuur En Bos

Afbraak La Hetraie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres: Graaf De Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 8,BE-1000 Brussel
Tel: +32 16666343
E-mail: jonas.vankerckvoorde@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352611


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afbraak La Hetraie 
Referentienummer: ANB-OTBO-TO-2019-28-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45111100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het afbreken van alle gebouwen en constructies in eigendom op site La Hetraie. Een aantal van deze constructies bevatten asbest. Alle materialen en of afvalstoffen die vrijkomen bij de sloop alsmede de op het perceel liggende materialen en of afvalstoffen worden ook afgevoerd en reglementair verwerkt.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Oud-Heverlee
II.2.4. Beschrijving
Afbreken van gebouwen en constructies 
II.2.7. Looptijd
4 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-21 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-22
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
de griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 , BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
de griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 , BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
de griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 , BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-13