Gemeente Zwevegem

Transfo watertoren: perceel 1: restauratie watertoren + bouwen uitkijktoren


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Zwevegem
Postadres: Blokkestraat 29 bus 1,BE-8550 Zwevegem
Contactpersoon: Paulette Loosveldt
E-mail: paulette.loosveldt@zwevegem.be
Internetadres(sen): www.zwevegem.be www.zwevegem.be

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Sileghem & Partners architecten en ingenieurs cvba
Postadres: Winkelstraat 2,BE-8550 Zwevegem
Contactpersoon: Inge Verdonck
E-mail: inge@sileghem.be
Internetadres(sen): http://www.sileghem.be http://www.sileghem.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Transfo watertoren: perceel 1: restauratie watertoren + bouwen uitkijktoren 
Referentienummer: S&P-A15 1107-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45200000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze aanbesteding omvat de herstellingswerken aan de betonstructuur van de watertoren op de site Transfo te Zwevegem en het bouwen van een uitkijktoren. Het gebouw is beschermd als monument. De voorziene werken worden uitgevoerd met subsidie van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: Transfostraat, Zwevegem
II.2.4. Beschrijving
Volgende werken zijn voorzien in het bestek: Lot 1: ruwbouwwerken Lot 3: dakwerken Lot 4: metaalschrijnwerken Lot 9: elektrische installatie Lot 10: uitkijktoren Korte samenvatting van de geplande werken: - reiniging en nazicht van de betonopervlakken - uitvoeren van betonherstellingen en aanbrengen van beschermende coatings - herstelling en behandeling van metalen onderdelen - restauratie van beton, metselwerk en stalen ramen van het gelijkvloerse nutsgebouw - bouwen van een stalen uitkijktoren binnen de betonconstructie van de watertoren 
II.2.7. Looptijd
150 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek, ervaring met betonrenovaties en ervaring met staalconstructies aan te tonen

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D21 of D24


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-31 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +322 2349611
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://raadvanstate.be/?page=contact@lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-13