Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Vlaams-brabant

Structureel onderhoud op de autosnelwegen rond Brussel (2020-2023)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres: Diestsepoort 6 bus 81,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Tel: +32 16665750
E-mail: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351818


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Structureel onderhoud op de autosnelwegen rond Brussel (2020-2023) 
Referentienummer: AWV Vl-Br-X21/0/477-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233139
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken omvatten hoofdzakelijk het uitvoeren van structurele onderhoudswerken en kleinere tot middelgrote herstellingswerken aan de verhardingen, de waterafvoer en de wegsignalisatie op de:
 R0 - Ring om Brussel (tussen kmpt. 14.175 en kmpt. 52.908 en tussen kmpt.58.500 en kmpt. 71.515)
 A4 (E411) tussen kmpt. 3.900 en 13.475
 A201 tussen kmpt. 1.037 en 4.241
 A1 (E19) tussen kmpt. 0.000 en 12.086
 A8 (E429) tussen kmpt. 4.015 en 7.668
 A10 (E40) tussen kmpt. 0.000 en 14.928
 A12 tussen kmpt. 6.017 en 15.769
 R22 tussen kmpt. 12.600 en 15.600
 R22 Z-Woluwelaan
 alle verkeersknooppunten en complexen gelegen in de respectievelijke vakken.
Bij deze aanneming hoort ook een door de aannemer te organiseren permanentiesysteem zodat er steeds bijstand kan verleend worden bij calamiteiten op bovenvermeld wegennet.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-13


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Middels dit rechtzettingsbericht wordt een nieuwe versie van het V&G plan gepubliceerd waarbij het punt "7.1.1 Bij offerte" wordt geschrapt.