Iñigo, Ignatiaanse Scholen

Masterplan Sint-Vincentius


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: IÑIGO, Ignatiaanse scholen
Postadres: Pontstraat 7,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: Erik Kuypers
Tel: +32 53790441
Fax: +32 53790106
E-mail: erik.kuypers@sjcaalst.be
Internetadres(sen): http://inigo-ignatiaansescholen.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352678


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Masterplan Sint-Vincentius 
Referentienummer: IÑIGO-SVB 002-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Sloping deel gebouwen, nieuwbouw en buitenaanleg
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Hekelgem (Affligem)
II.2.4. Beschrijving
Sloping deel gebouwen, nieuwbouw en buitenaanleg 
II.2.7. Looptijd
480 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-25 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-25
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Pontstraat 7, 9300 Aalst

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg, BE Dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-13