Woonzorgcentrum Sint-felix Vzw

Bouwen van 38 assistentiewoningen - perceel 1: bouwwerken-afwerking-technieken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Woonzorgcentrum Sint-Felix vzw
Postadres: Lindestraat 3,BE-1540 Herne
Tel: +32 23980110
E-mail: wouter.van.audenaerde@sintfelix.be
Internetadres(sen): www.sintfelix.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352351


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen van 38 assistentiewoningen - perceel 1: bouwwerken-afwerking-technieken 
Referentienummer: Sint-Felix-0649_BAS_L001--F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van 38 assistentiewoningen - perceel 1: bouwwerken-afwerking-technieken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
8386735.86 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Lindestraat 31540 Herne
II.2.4. Beschrijving
perceel 1: bouwwerken-afwerking-technieken 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 071-156429

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: bouwwerken-afwerking-technieken

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-08-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Groep Van Roey nv
Postadres: Oostmalsesteenweg 261,BE-2310 Rijkevorsel
NUTS-code: BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Quattre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-11