Agentschap Voor Natuur En Bos

Vloethemveld te Zedelgem: afbraak van een loods, graven van een blusvijver en aanleg verhardingen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres: Konijnestraat 172B,BE-1602 Vlezenbeek
Contactpersoon: Jurgen Van der Cruijssen
Tel: +32 24548744
E-mail: jurgen.vandercruijssen@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352738


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vloethemveld te Zedelgem: afbraak van een loods, graven van een blusvijver en aanleg verhardingen 
Referentienummer: PD VLB-ANB-OTBW-19-55847-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45110000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Vloethemveld te Zedelgem: afbraak van een loods, graven van een blusvijver en aanleg verhardingen.
De bijzondere aandacht wordt gevestigd op het feit dat een plaatsbezoek verplicht is en dat het attest van plaatsbezoek bij de offerte moet gevoegd worden. Meer info zie bestek.
De documenten die het veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp voorschrijft moeten bij de offerte gevoegd worden.
De offerte moet via e-tendering worden ingediend en ondertekend.
Meer info zie bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
II.2.4. Beschrijving
Vloethemveld te Zedelgem: afbraak van een loods, graven van een blusvijver en aanleg verhardingen. De bijzondere aandacht wordt gevestigd op het feit dat een plaatsbezoek verplicht is en dat het attest van plaatsbezoek bij de offerte moet gevoegd worden. Meer info zie bestek. De documenten die het veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp voorschrijft moeten bij de offerte gevoegd worden. De offerte moet via e-tendering worden ingediend en ondertekend. Meer info zie bestek. 
II.2.7. Looptijd
30 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestek

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-29 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Elektronische facturering is verplicht. Zie bestek voor meer info.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-16