Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Expertise Elektromechanica, Ver

Het aanpassen en uitrusten van oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers met (punctuele) verlichting en ingrepen van beperkte omvang.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VOORAANKONDIGING 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertise Elektromechanica, Verkeerskunde en Telematica
Postadres: Koning Albert II-laan 20 bus 4,BE-1000 Brussel
Tel: +32 92762793
E-mail: contractenenbegroting.vwt@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352628


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het aanpassen en uitrusten van oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers met (punctuele) verlichting en ingrepen van beperkte omvang.  
Referentienummer: AWV VK-MDN97-F01_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33150000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het aanpassen en uitrusten van oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers met (punctuele) verlichting en ingrepen van beperkte omvang
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Antwerpen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Het aanpassen en uitrusten van oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers met (punctuele) verlichting en ingrepen van beperkte omvang (Perceel 1: Antwerpen) 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Limburg 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Het aanpassen en uitrusten van oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers met (punctuele) verlichting en ingrepen van beperkte omvang (Perceel 2: Limburg) 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Oost-Vlaanderen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Het aanpassen en uitrusten van oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers met (punctuele) verlichting en ingrepen van beperkte omvang (Perceel 3: Oost-Vlaanderen) 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Vlaams-Brabant 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Het aanpassen en uitrusten van oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers met (punctuele) verlichting en ingrepen van beperkte omvang (Perceel 4: Vlaams Brabant) 

Lot 5

II.2.1. Benaming
West-Vlaanderen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Het aanpassen en uitrusten van oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers met (punctuele) verlichting en ingrepen van beperkte omvang (Perceel 5: West-Vlaanderen) 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-13