Vzw Vrije Katholieke Basisscholen Van Wervik - De Graankorrel Geluwe

Verbouwen en uitbreiden van de sanitaire uitrusting


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Vrije Katholieke basisscholen van Wervik - De Graankorrel Geluwe
Postadres: Schoolstraat 1,BE-8940 Geluwe
Contactpersoon: Directeur Jos Depoortere
Tel: +32 56513490
E-mail: jos.depoortere@degraankorrelgeluwe.be
Internetadres(sen): www.degraankorrelgeluwe.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352348

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Architectenbureau Bruno Carpentier bvba - Studar
Postadres: Bruggestraat 631,BE-8930 Menen
Contactpersoon: Jelle Carpentier
Tel: +32 56510124
E-mail: jelle.carpentier@studar.be
Internetadres(sen): http://www.studar.be http://www.degraankorrelgeluwe.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verbouwen en uitbreiden van de sanitaire uitrusting 
Referentienummer: APG-939_18_47-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45210000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Verbouwen en uitbreiden van de sanitaire uitrusting
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
AFBRAAK-, GROND- EN RUWBOUWWERKEN, HERAANLEG BUITENVERHARDING 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
Voornaamste plaats van uitvoering: GELUWE Schoolstraat 1
II.2.4. Beschrijving
Verbouwen en uitbreiden van de sanitaire uitrusting 
II.2.7. Looptijd
40 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
TIMMER- EN DAKWERKEN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
Voornaamste plaats van uitvoering: GELUWE Schoolstraat 1
II.2.4. Beschrijving
Verbouwen en uitbreiden van de sanitaire uitrusting 
II.2.7. Looptijd
10 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
BUITENSCHRIJNWERK 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
Voornaamste plaats van uitvoering: GELUWE Schoolstraat 1
II.2.4. Beschrijving
Verbouwen en uitbreiden van de sanitaire uitrusting 
II.2.7. Looptijd
3 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
PLEISTERWERKEN 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
Voornaamste plaats van uitvoering: GELUWE Schoolstraat 1
II.2.4. Beschrijving
Verbouwen en uitbreiden van de sanitaire uitrusting 
II.2.7. Looptijd
10 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
CHAPE- EN VLOERWERKEN, WANDBETEGELING 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
Voornaamste plaats van uitvoering: GELUWE Schoolstraat 1
II.2.4. Beschrijving
Verbouwen en uitbreiden van de sanitaire uitrusting 
II.2.7. Looptijd
10 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 6

II.2.1. Benaming
BINNENSCHRIJNWERK 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
Voornaamste plaats van uitvoering: GELUWE Schoolstraat 1
II.2.4. Beschrijving
Verbouwen en uitbreiden van de sanitaire uitrusting 
II.2.7. Looptijd
10 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 7

II.2.1. Benaming
SANITAIR, VERWARMING EN VENTILATIE 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
Voornaamste plaats van uitvoering: GELUWE Schoolstraat 1
II.2.4. Beschrijving
Verbouwen en uitbreiden van de sanitaire uitrusting 
II.2.7. Looptijd
12 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 8

II.2.1. Benaming
ELEKTRICITEIT 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
Voornaamste plaats van uitvoering: GELUWE Schoolstraat 1
II.2.4. Beschrijving
Verbouwen en uitbreiden van de sanitaire uitrusting 
II.2.7. Looptijd
6 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
cf. lastenboek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
cf. lastenboekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-10 17:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
via architect op 056 51 01 24

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
VZW Vrije Katholieke basisscholen van Wervik - De Graankorrel
Schoolstraat 1, BE-8940 Wervik

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
VZW Vrije Katholieke basisscholen van Wervik - De Graankorrel
Schoolstraat 1, BE-8940 Wervik

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VZW Vrije Katholieke basisscholen van Wervik - De Graankorrel
Schoolstraat 1, BE-8940 Wervik

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-16