Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen

Aanleg opstelstroken A12 te Aartselaar


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41,BE-2018 Antwerpen
Tel: +32 32246811
E-mail: manu.cascudo@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351345 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351345


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg opstelstroken A12 te Aartselaar 
Referentienummer: AWV A'pen-X10-A12-101_1M3D8E-19-55-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233142
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanleggen van extra opstelstroken in beide rijrichtingen op de A12 ter hoogte van de verkeerslichten. In de rijrichting Antwerpen wordt deze opstelstrook voorzien in de middenberm. Zowel voor als na de lichten wordt een extra opstelstrook van ca 150m aangelegd ten behoeve van de doorstroming. In de rijrichting Brussel wordt deze opstelstrook voorzien in de zijberm (tussen A12 en N177) Zowel voor als na de lichten wordt een extra opstelstrook van ca 150m aangelegd ten behoeve van de doorstroming. Voorbij de verkeerslichten wordt de bestaande afrit hiervoor aangepast.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering. van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en (indien vereist) het invulformulier. inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte. documenten dienen geüpload te worden. De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij. [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc,. xls, .) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het. overeenkomstig artikel.
Te lezen:
De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering. van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en (indien vereist) het invulformulier. inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte. documenten dienen geüpload te worden. De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij. [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc,. xls, .) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het. overeenkomstig artikel. Rectificatiebericht nr 1 dd 16/09/2019:. - Het TWB werd als apart document opgeladen (X10-A12-101_TWB1). - Alle plannen en bijhorende informatie bij het TWB1 werd apart opgeladen.