Zabra Real Estate

WEGEN-, RIOLERINGS- EN OMGEVINGSWERKEN KMO-SITE DEKAPLY


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Zabra Real Estate
Postadres: Antoon Catriestraat 8a,BE-9031 drongen
Contactpersoon: Laure De Maeseneer
E-mail: info@zabra.be
Internetadres(sen): www.zabra.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WEGEN-, RIOLERINGS- EN OMGEVINGSWERKEN KMO-SITE DEKAPLY 
Referentienummer: D+A-602001-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45230000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De uit te voeren opdracht omvat het uitvoeren van voorbereidende werken infrastructuur, grondwerken, de rioleringswerken, leveren en plaatsen van onderfunderingen en funderingen, het aanleggen van verhardingen, het aanleggen van lijnvormige elementen, het uitvoeren van allerhande werken en constructies, de signalisatie en de groenaanleg en het onderhoud gedurende 3 jaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-24
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-27
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-24
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-27
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
openingsdatum is gewijzigd naar 27/09/2019 om 11u00