Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen - Dienst Infrastructuur

De Pinte: Aanleg publieke ruimte voor het project 'Moerkensheide II'


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - dienst Infrastructuur
Postadres: Havenlaan 88, bus 94,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25054290
Fax: +32 25054201
E-mail: johan.criquielion@vmsw.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352954 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352954


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De Pinte: Aanleg publieke ruimte voor het project 'Moerkensheide II'  
Referentienummer: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen-WI 2008/0485/05-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
- het uitvoeren van de nodige afbraak- en uitbraak werken
- het uitvoeren van het nodige grondverzet
- het aanleggen van een gescheiden riolering en bijhorende constructies
- het aanleggen en terug opbreken van een tijdelijke werfweg incl tijdelijk geotextiel
- het plaatsen van geprefabriceerde boordstenen en kantstroken
- het aanleggen van een verharding bestaande uit betonstraatstenen, cementbetonverharding en betongrasdallen
- het plaatsen van straatmeubilair
- het uitvoeren van beplantingswerken en bijhorend onderhoud
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
II.2.4. Beschrijving
De Pinte: Aanleg publieke ruimte voor het project 'Moerkensheide' 
II.2.7. Looptijd
60 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
geldig RSZ attest


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-05 11:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-05-03
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-05
Plaatselijke tijd: 11:15
Adres: VMSW - afdeling Projectrealisatie - dienst Infrastructuur, Havenlaan 88 bus 94 te 1000 Brussel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +322 2349611

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +322 2349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +322 2349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-17