Sociaal Wonen Arro Leuven Cvba-so

Vervangen van buitenschrijnwerk voor 35 woningen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so
Postadres: Wijgmaalsesteenweg 18,BE-3020 Herent
Contactpersoon: Dries Vancoppenolle
Tel: +32 16316200
E-mail: dvancoppenolle@swleuven.be
Internetadres(sen): www.swleuven.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352907


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vervangen van buitenschrijnwerk voor 35 woningen. 
Referentienummer: SWaL-Renovatie buitenschrijnwerk-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45420000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Woningen zijn verdeeld over drie wijken. 18 in wik Wingeveld Tielt-Winge, 12 in wijk Sint-Antonius in Rotselaar en 5 in wijk Vogelzang te Keerbergen.
Afwerking met MDF langs binnenzijde is inbegrepen bij deze werken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Tielt-Winge en Rotselaar
II.2.4. Beschrijving
Vervangen van buitenschrijnwerk bij 35 woningen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Technisch bestek was niet mee bekendgemaakt. De opdracht wordt opnieuw gepubliceerd zonder wijzigingen maar met volledig technisch bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank 1e aanleg
Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-17