Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

Project 22.920B/1 (08870066-222018) - Sint-Truiden, renovatie moerriool Diestersteenweg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Mevr. Marleen Verdoodt
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352845

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Sweco Belgium NV
Postadres: Herkenrodesingel 8B, bus 3.01,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Dhr. Jan Vanderstraeten
Tel: +32 11260870
E-mail: hasselt@swecobelgium.be
Internetadres(sen): http://www.swecobelgium.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 22.920B/1 (08870066-222018) - Sint-Truiden, renovatie moerriool Diestersteenweg 
Referentienummer: AQFINFRA-22920Blot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 22.920B/1 (08870066-222018) - Sint-Truiden, renovatie moerriool Diestersteenweg
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Sint-Truiden
II.2.4. Beschrijving
Project 22.920B/1 (08870066-222018) - Sint-Truiden, renovatie moerriool Diestersteenweg  Het opbreken van bestaande rioleringsbuizen,  Het opbreken van rijwegen, lijnvormige elementen, fietspaden en voetpaden;  Het aanleggen van baangrachten;  Het aanleggen van RWA-riolering d.m.v. een doorpersing (zonder grondwaterverlaging);  Bouw van pers- en ontvangstputten in secanspalen  Het aansluiten van huishoudelijke regenwaterafvoeren en slokkers op het RWA-stelsel;  Het renoveren van een bestaande DWA-riolering met GVK-elementen;  Het aansluiten van huishoudelijke vuilwaterafvoeren op het DWA-stelsel;  Het aanleggen en inrichten van een tijdelijke werkzone tijdens de werken;  Het na de werken herstellen van deze tijdelijke werkzone in de oorspronkelijke toestand;  Het aanleggen van vrijliggende fietspaden in beton  Het aanleggen van voetpaden in betonstraatstenen  Het aanleggen van mindervalidentoegankelijke bushaltes  Het aanleggen van de rijweg in asfaltverharding  Het aanleg van middengeleiders in uitgewassen betonverharding  Groenvoorzieningen en het onderhoud ervan 
II.2.7. Looptijd
200 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 7.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-18 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-18
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 200 kalenderdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-17