Sociaal Wonen Arro Leuven Cvba-so

Vervangen van buitenschrijnwerk voor 35 woningen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so
Postadres: Wijgmaalsesteenweg 18,BE-3020 Herent
Contactpersoon: Dries Vancoppenolle
Tel: +32 16316200
E-mail: dvancoppenolle@swleuven.be
Internetadres(sen): www.swleuven.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352909


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vervangen van buitenschrijnwerk voor 35 woningen. 
Referentienummer: SWaL-Renovatie buitenschrijnwerk herpublicatie-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45420000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Woningen zijn verdeeld over drie wijken. 18 in wijk Wingeveld Tielt-Winge, 12 in wijk Sint-Antonius in Rotselaar en 5 in wijk Vogelzang te Keerbergen.
Afwerking met MDF langs binnenzijde is inbegrepen bij deze werken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Tielt-Winge, Keerbergen en Rotselaar
II.2.4. Beschrijving
Vervangen van buitenschrijnwerk (ramen en deuren) bij 35 woningen 
II.2.7. Looptijd
180 dag(en)
Verlenging mogelijk: JA
Voor max ? 100.000 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D, D1, D5, D14, D20, D21


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-24 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-04-21


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank 1e aanleg
Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-17