Stad Brugge

Afbreken van bestaande gebouwen en bouwen van een nieuw duurzaam 'Bijna Energie-Neutraal (BEN)' jeugdcomplex (perceel 1: algemene ruwbouw en afwerking)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: stad Brugge
Postadres: Burg 12,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Mevrouw Julie Strubbe
Tel: +32 50448170
E-mail: julie.strubbe@brugge.be
Internetadres(sen): www.brugge.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afbreken van bestaande gebouwen en bouwen van een nieuw duurzaam 'Bijna Energie-Neutraal (BEN)' jeugdcomplex (perceel 1: algemene ruwbouw en afwerking) 
Referentienummer: 1898
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-19
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-26
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-19
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-09-26
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar donderdag 26 september 2019, 10.00.
Wijziging van datum opening van de offertes naar donderdag 26 september 2019, 10.00.
Huidig erratum betreft de toevoeging van volgende documenten:
AB64 - Tempelhof 57 - Diverse gebouwen.pdf
AB64 - Tempelhof 57 Jeugdlokalen Asbest staalname deel 2.pdf
AB64 - Tempelhof 57 Jeugdlokalen Asbest staalname.pdf
EPB-rapport 2019-01-15.pdf
SONDERINGSVERSLAG 17128797.pdf