Gemeente Oostkamp

Bouwen berging voor jeugdlokalen in de Valkaart - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: gemeente Oostkamp
Postadres: Siemenslaan 1,BE-8020 Oostkamp
Contactpersoon: Mevrouw Sharon Swimberghe
Tel: +32 50819841
E-mail: sharon.swimberghe@oostkamp.be
Internetadres(sen): www.oostkamp.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen berging voor jeugdlokalen in de Valkaart - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: D2018-01
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
157191.81 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: De Valkaart, A. Rodenbachstraat te 8020 Oostkamp
II.2.4. Beschrijving
Bouwen berging voor jeugdlokalen in de Valkaart 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Bouwen berging voor jeugdlokalen in de Valkaart

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-09-13

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Maveau bvba
Postadres: Lieverstedestraat 11,BE-8020 Oostkamp
Tel: +32 50381483
Fax: +32 50397883
E-mail: info@maveau.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
15 dagen voor vordering tot schorsing30 dagen voor vordering tot nietigverklaring

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-17