Stad Eeklo

Herinrichting Blakstraat en vernieuwen verharding Galgenstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Eeklo
Postadres: Industrielaan 2,BE-9900 Eeklo
Contactpersoon: Mevrouw Ruth Clincke
Tel: +32 92182821
Fax: +32 92182851
E-mail: ruth.clincke@eeklo.be
Internetadres(sen): www.eeklo.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Studiebureau Jonckheere bvba
Postadres: Koningin Astridlaan 134/5,BE-8200 Brugge
Contactpersoon: De heer Koen Jonckheere
Tel: +32 50405090
E-mail: info@studiebureaujonckheere.be
Internetadres(sen): www.studiebureaujonckheere.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting Blakstraat en vernieuwen verharding Galgenstraat  
Referentienummer: bestek nr 9484/9485
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233222
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE233
Voornaamste plaats van uitvoering: Blakstraat en Galgenstraat, 9900 Eeklo
II.2.4. Beschrijving
Na afsluiting van de Ringlaan (R43) is de Blakstraat gedowngraded tot een woonstraat. Enkel fiets- en voetgangersverkeer kan nog vanuit de Blakstraat het fietspad langsheen de Ringlaan bereiken en vice versa. De Blakstraat zal blijvend fungeren als toegangsweg tot de site AZ Alma voor ambulances en bussen van De Lijn. Door het afsluiten van het kruispunt met de Ringlaan (R43) krijgen fietsers en voetgangers prioriteit. Het aanplanten van bomen in de rijbaan zorgt voor een visuele versmalling en moet de snelheid van het gemotoriseerd verkeer verlagen. Verder worden parkeervakken gemarkeerd die op sommige plaatsen worden afgebakend door plantvakken om het verkeer te laten alterneren en vertragen. Alle kruispunten worden visueel benadrukt door een afwijkende kleurentint in de toplaag asfalt en pianomarkeringen. Tot slot wordt er langs één zijde een voetpad aangelegd. Ter compensatie wordt een overbodige voetpadstrook opgebroken. De Galgenstraat behoudt zijn verbindingsfunctie tussen de Raverschootstraat en de Brugsesteenweg. Door aanplanting van nieuwe boompjes en door bijkomende groenstroken te voorzien, trachten we van deze straat een aangename verblijf- en woonstraat te maken. Ook de schoolomgeving en de fietsoversteek ter hoogte van de Schependreef worden veiliger ingericht 
II.2.7. Looptijd
50 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Volgende documenten moeten aan de offerte worden toegevoegd:expliciete verklaring op eer

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Expliciete verklaring op eer
Eventuele minimumeisen:
1. De aannemer mag zich niet bevinden in één van de uitsluitingstoestanden die vermeld zijn in artikel 67 t.e.m. 69 van de Wet inzake overheidsopdrachten dd. 17 juni 2016.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Bewijs van erkenning2. Bewijs van registratie3. Referenties van gelijkaardige werken

Eventuele minimumeisen:
1. categorie C1, klasse 3
2. 05 of 00
3. Minimum drie, met vermelding van plaats, opdrachtgever en bedrag gestaafd door bijgevoegde processen-verbaal van voorlopige opleveringen.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-23 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-02-20
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-23
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: vergaderzaal stedelijke technische dienst (1ste verdiep achterbouw), Industrielaan 2 te 9900 EekloInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: De synopsis, het publicatiebericht en de meetstaat kunnen geraadpleegd worden op de website van het studiebureau: https://www.studiebureaujonckheere.be/aanbestedingen

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-17