Huize Sint-elisabeth Vzw

Bouwen van een woonzorgcentrum.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Huize Sint-Elisabeth vzw
Postadres: Korte Albertstraat 16,BE-2300 Turnhout
Contactpersoon: dhr. Koen Vermeiren
E-mail: post@sintelisabeth.be
Internetadres(sen): http://www.sintelisabeth.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352710

I.3. Communicatie

Officiële benaming: DWE bvba
Postadres: Emiel Fleerackersstraat 8,BE-2300 Turnhout
Contactpersoon: dhr. Luc De Wit
Tel: +32 14416907
E-mail: luc@dwetechniek.be
Internetadres(sen): http://www.dwetechniek.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen van een woonzorgcentrum. 
Referentienummer: WZC Huize Sint-Elisabeth-DWE1611_P3-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45331000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van een woonzorgcentrum met 30 kamers en 2 assistentiewoningen - perceel 3 verwarming en ventilatie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Turnhout
II.2.4. Beschrijving
Bouwen van een woonzorgcentrum met 30 kamers en 2 assistentiewoningen - Perceel 3 verwarming en ventilatie. 
II.2.7. Looptijd
400 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bijzonder bestek.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bijzonder bestek.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bijzonder bestek.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D18


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-22 16:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-23
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Woonzorgcentrum Sint-Lucia vzw, Clarissendreef 1 te 2300 Turnhout.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - afdeling Turnhout
Kasteelplein 1, BE-2300 Turnhout

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-16