Inter-vilvoordse Maatschappij Voor Huisvesting

Uitvoeren van herstellingen aan elektrische voorzieningen en de elektriciteitsinstallatie in woongelegenheden.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting
Postadres: Parkstraat 115,BE-1800 Vilvoorde
Contactpersoon: De heer Nick Geenen
Tel: +32 22571155
Fax: +32 22571165
E-mail: projecten@intervilvoordse.be
Internetadres(sen): www.intervilvoordse.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitvoeren van herstellingen aan elektrische voorzieningen en de elektriciteitsinstallatie in woongelegenheden. 
Referentienummer: 2019-002-HO
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45315300
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Vilvoorde / Machelen-Diegem / Muizen (Mechelen)
II.2.4. Beschrijving
Uitvoeren van herstellingen aan elektrische voorzieningen en de elektriciteitsinstallatie in woongelegenheden. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-12-09
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-08
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden)* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Omdat het volgende document voor de aanbestedende overheid niet toegankelijk is via elektronische middelen, wordt de inschrijver uitgenodigd het volgende bewijs van bovenstaande impliciete verklaring op erewoord onverwijld in te dienen, zodat de aanbestedende overheid tot verificatie van de verklaring kan overgaan, meer bepaald :Een uittreksel uit het strafregister op naam van de onderneming of een evenwaardig document, niet ouder dan 3 maanden op de uiterste datum van indiening van de offertes. Het uittreksel uit het strafregister is te bekomen bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Ook voor de onderaannemers (indien van toepassing) dient dit document toegevoegd te worden.In toepassing van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 hoeft de Belgische inschrijver geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden, geen rsz-attest en geen attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen toe te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. De bankverklaring mag niet meer dan 2 maanden voor de openingszitting van deze openbare procedure opgemaakt zijn. Uit de bankverklaring moet blijken dat de inschrijver voldoende financieel draagkrachtig is. Zie ook bijlage van deze opdrachtdocumenten.
2. Er wordt een jaarlijkse minimumomzet geëist van 30.000 euro.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.

Eventuele minimumeisen:
1. Opgave van ev onderaannemer en zijn erkenning ( categorie en klasse )
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-23 10:10
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-01-21
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-10-23
Plaatselijke tijd: 10:10
Adres: Kantoren Inter-Vilvoordse, raadzaal 2e verdieping

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Gebouw Montesquieu, Quatre Brasstraat 13, BE-1000  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-18